Seminare

ประกาศ

รับสมัครเข้าอบรมการสอนภาษาไทย

ให้แก่เยาวชนไทยและชาวต่างชาติ

ขั้นประกาศนียบัตร

ประจำปี ค.ศ.2017

วันอาทิตย์ที่ 10.09.2017, 18:00 น –  วันศุกร์ที่ 15.09.2017, 14:30 น.

เนื่องจากในขณะนี้ความต้องการในการเรียนรู้ภาษาไทยของเยาวชนไทยและของชาวเยอรมัน   มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี   โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไทยที่ติดตามมารดา  มาอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันและเยาวชนลูกครึ่งไทย    เพื่อให้มาตรฐานการสอนภาษาไทยเป็นที่ยอมรับของสถาบันการสอนภาษาในประเทศเยอรมัน   และประเทศในเครือข่ายยุโรป        ทางกงสุลใหญ่แห่งนครแฟรงก์เฟิร์ต   จึงได้ร่วมมือประสานงานกับ VHS Bildungszentrum Sorpesee in Sundern   จัดการอบรมการสอนภาษาไทยขั้นประกาศนียบัตรขึ้น    ให้แก่ผู้ที่กำลังจะเริ่มสอนภาษาไทยและผู้ที่สอนอยู่แล้ว

จุดมุ่งหมายของการอบรม

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้พื้นฐานในการสอนภาษาไทย

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประยุกต์สร้างแบบเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน

3) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรการสอนให้กว้างขวางและอยู่ในแนวเดียวกัน

4) เพื่อสร้างหลักสูตรการสอนภาษาไทยขั้น Grundstufe A1 ให้สอดคล้องกับหลักการจัดระดับภาษาของประเทศในสหภาพยุโรป (GER)  และให้สอดคล้องกับหลักสูตรการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยด้วย   เช่น   มหาวิทยาลัยมหิดลฯ

5) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความแตกต่างระหว่างการสอนภาษาไทยให้แก่คนไทยและคนต่างชาติ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่

6) เพื่อให้ความรู้ในการใช้ „Lautschrift“  สอนบทสนทนาเบื้องต้นแก่ผู้เรียนที่ยังไม่มีพื้นความรู้ทางด้านอักขรวิธี    และเทคนิคในการสอนเขียนและอ่านควบคู่ไปด้วย     ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของ GER

7) เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของครูที่สอนภาษาไทยอยู่แล้วให้พัฒนายิ่งขึ้น

8) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพทางด้านการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างผู้สอน ”มืออาชีพ” ให้แก่บุคคลทั่วไป  ถึงแม้ว่าผู้สมัครจะไม่ได้เรียนวิชาครู   หรือไม่ได้เรียนวิชาเอกภาษาไทย มาโดยตรงก็ตาม

วิทยากร

.ระวีวรรณ บุนนาค (คาลดรัค) ผู้เชี่ยวชาญการอบรมครูสอนภาษาไทย ที่ Bildungszentrum Sorpesee in Sundern Berufsbildungsakademie der Volkshochschulen im HSK e. V.ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา

.ยุพดี ฮีเมอร์ อาจารย์สอนภาษาไทย VHS Heilbronn ได้รับฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาจาก       Volkshochschulverband     Baden-Württemberg  e.V.   เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเรียนการสอนภาษาไทยมาเป็นเวลานาน      และได้รับการอบรมรุ่นแรกจาก  อ.ระวีวรรณ เมื่อปี ค.ศ. 2006

เนื้อหา

 • กฎการหาเสียงวรรณยุกต์ของอักษร 3 หมู่ : Grundstufe A1+A2
 • วิธีการสอนบทสนทนาเบื้องต้นโดยการใช้ “Lautschrift“
 • ความรู้พื้นฐานทางด้านไวยากรณ์ไทย

 ขั้นตอนในการอบรม แบ่งเป็น 2 ขั้น

ขั้นที่ 1 การสอบข้อเขียนในรูปของ „Hausarbeit“

ผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าอบรม     ให้ดูระเบียบการกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร   และเนื้อหาที่จะต้องสอบในหนังสือ  “คู่มือการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ” (Lehrerhandbuch Thai als Fremdsprache)  รวมทั้งหนังสือที่ใช้ประกอบทั้งหมดในการอบรม ได้จากเว็บไซท์ www.thai-sprache.de

 หมายเหตุ

ผู้ที่ต้องการจะเข้าอบรมอย่างจริงจัง   ให้สมัครและทำ „Hausarbeit“ เสียตั้งแต่บัดนี้

เพราะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนได้เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรมขั้นที่ 2

ขั้นที่ 2 การเข้าอบรมภาคทฤษฎีและการฝึกสอนที่ Bildungszentrum Sorpesee

การเข้าอบรมขั้นนี้จะมีการวัดผลระหว่างการอบรมทั้ง  5 วัน ที่ Bildungszentrum Sorpesee   ก่อนที่จะเริ่มอบรม   ผู้เข้าอบรมต้องสอบสัมภาษณ์ ทบทวนความรู้ที่ได้จากการสอบข้อเขียนอีกครั้งหนึ่ง   เมื่อสิ้นสุดการอบรมก็จะมีการสอบครั้งสุดท้ายเพื่อรับประกาศนียบัตร

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อย่างน้อยต้องจบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
 • ต้องมีพื้นความรู้ภาษาเยอรมัน ตั้งแต่ขั้น B1 ขึ้นไป

จำนวนผู้รับสมัคร

ประมาณ 25 – 30 ท่าน

เวลาเปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และจะปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว

ติดต่อสอบถามได้ที่

อ. ยุพดี  ฮีเมอร์

โทร. 07136  – 21891    มือถือ   0152 – 318 832 63

E mail : yup.hiemer@hotmail.com

อ. ระวีวรรณ  บุนนาค(คาลดรัค)

โทร. 02241 – 1272890     มือถือ   0172 – 249 44 49

Email : rawiwan@t-online.de

ในโอกาสนี้ทางกงสุล จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

 


 

ข้อปฎิบัติในการสมัครเข้าอบรม

ข้อแรก

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้สมบูรณ์
 • สำเนาใบประกาศวุฒิการศึกษาในประเทศไทย และ ในประเทศเยอรมัน อย่างละ 1 ใบ
 • Lebenslauf
 • ใบสมัคร + .ใบประกาศวุฒิการศึกษา + Lebenslauf  ให้ส่งทางไปรษณีย์ ถึง

Rawiwan Kaldrack     Steinbahn 88           53721 Siegburg

 • โอนเงิน 80 ยูโร ค่าหนังสือทำ Hausarbeit ตาม Bankverbindung ที่ให้ไว้ในหน้า ข้างล่าง

ข้อที่สอง

การทำ Hausarbeit ขอให้เขียนตัวบรรจง  สะอาดเรียบร้อย   ให้รีบทำทันที   กำหนดส่งวันสุดท้ายคือวันที่ 31 พฤษภาคม  ใครที่ทำเสร็จก่อนให้ส่งได้ทันที   จะได้รับพิจารณาให้เข้าการอบรมก่อน

ผลการมีสิทธิ์เข้าอบรมจะแจ้งให้ทราบภายในเดือน  กรกฎาคม

ข้อที่สาม          หนังสือที่ใช้ในการเข้าอบรม (ดูรายชื่อหนังสือหน้าต่อไป)

จะสั่งซื้อหลังจากฟังผลการทำ Hausarbeit แล้ว   หรือ จะซื้อพร้อมกับHausarbeit ก็ได้

ข้อที่สี่           ค่าเดินทาง  ผู้เข้าอบรมต้องรับผิดชอบเอง

ค่าที่พักและค่าคอร์ส   ชำระเงินกับ VHS หลังการอบรม(15 กันยายน) ชำระได้ทุกแบบ

ห้องเดี่ยว  616 ยูโร    ห้องคู่   566 ยูโร   เป็นราคาที่รวมทั้งค่าคอร์ส    ค่าที่พัก    ค่าอาหาร  3 มื้อ

การเดินทางเข้าที่พัก  วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน เวลา 14.00น.เป็นต้นไป เวลา 18.00น. ทานอาหารเย็นร่วมกัน          เดินทางกลับ วันที่  15  กันยายน  หลังอาหารเที่ยง

หมายเหตุ

ผู้เข้าอบรมสามารถมีผู้ติดตามได้    ให้จองห้องพักกับ VHS Sorpesee เสียแต่เนิ่นๆ

มีคำถาม   เชิญติดต่อ อ. ยุพดี  ฮีเมอร์  โทร. 07136  – 21891  มือถือ 0152 – 318 832 63

E mail : yup.hiemer@hotmail.com

 


 

ใบสมัครอบรมการสอนภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทยและชาวต่างชาติ

10 กันยายน ถึง 15 กันยายน ค.ศ. 2017

ที่ Bildungszentrum Sorpesee

ขั้นที่ 1  การสมัครสอบข้อเขียนในรูปของ „Hausarbeit“

1. ชื่อ …………………………….นามสกุล …………………………………..…………..….อายุ ………..…   ปี

 1. 2. ที่อยู่ปัจจุบัน …………………………………………………………………..………………………..…………..

โทรศัพท์  …………………………..……………… E mail……..……………………………………………….…

 1. 3. วุฒิการศึกษาในประเทศไทย ………………………………………………………………………..…….……..

วุฒิการศึกษาในประเทศเยอรมัน  ………………………………………………………….…………..…….…….

 1. 4. อาชีพ ………………………………………………………………………………………………..………….…
 2. 5. ความรู้ภาษาเยอรมัน ………………………………………………………………………………..…………….
 3. 6. ประสบการณ์การสอนภาษาไทยในประเทศเยอรมัน และปัญหาที่ประสบมาในการสอน

– ทางด้านบทสนทนา…………………………………………………..………….……

– ทางด้านการสอนเขียนและอ่าน…………………………………………………..………….……

 1. 7. เหตุผลที่สมัครเข้าอบรม ……………………………………………………………………………..…………..

….……..………………………………………………………………………………………………..…………..…

….……..………………………………………………………………………………………………..…………..…

….……..………………………………………………………………………………………………..…………..…

….……..………………………………………………………………………………………………..…………..…

 1. 8. การรับประทานอาหาร

อาหารทั่วไป                   มังสวิรัติ                         อื่นๆระบุ ………….…………..………………

 

ลงชื่อ ………………………………………………… ผู้สมัคร

( ……………………………………………………. )

วันที่ …….. เดือน ……………………..   2017

 


 คำชี้แจง

เกี่ยวกับหนังสือที่ใช้ประกอบในการเข้าอบรม

 หนังสือที่ใช้ในการทำ Hausarbeit

ที่ ชื่อหนังสือ ราคา
1 คู่มือการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 35,00 €
2 ข้อสอบ Hausarbeit สำหรับการเข้าอบรมครู 15,00 €
3 Thailändisch Grundkurs: Schreiben, Lesen und Sprechen: Band I  (Grundstufe A1) สำหรับทำ Hausarbeit 10,00 €(ค่าพิมพ์)
4 Thailändisch Grundkurs: Schreiben, Lesen und Sprechen: Band II (Grundstufe A2) สำหรับทำ Hausarbeit 10,00 €(ค่าพิมพ์)
5 ค่าส่งหนังสือ 10,00 €

หมายเหตุ

หนังสือ Grundstufe A1 + A2 เป็นอภินันทนาการ จาก อ.ระวีวรรณสำหรับผู้เข้าอบรม  ซึ่งคิดแต่ค่าพิมพ์อย่างเดียว

ขอให้ผู้สมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียนและค่าส่ง หนังสือเพื่อทำ Hausarbeit จำนวน  80 € ตาม

Bankverbindung:

Rawewan Kaldrack

Volksbank Bonn Rhein-Sieg

BIC: GENODED1BRS

IBAN: DE 30 3806 0186 2409 3000 25

หนังสือที่ใช้ในการเข้าอบรม: สั่งซื้อหลังจากฟังผลการทำ Hausarbeit แล้ว

1 Thai als Fremdsprache für Anfänger Teil I 40,00 €
2 Thai als Fremdsprache für Anfänger Teil II+CD
3 Konversation für Thailand-Reisende 30,00 €

คำชี้แจง

 • หนังสือ Thai als Fremdsprache für Anfänger Teil I เป็นหนังสือสรุปเรื่องการผันวรรณยุกต์อักษร 3 หมู่ เป็นภาษาเยอรมัน Teil II+ CD เป็นหนังสือแบบฝึกหัดที่ใช้สอนในห้องเรียน โดยมี CD ประกอบ
 • หนังสือ Konversation für Thailand-Reisende เป็นแบบเรียนที่ใช้สอนบทสนทนาในห้องเรียน

สั่งซื้อโดยตรงที่  Metta Verlag  Email: metta-verlag@gmx.de 

 


Thailändisch unterrichten
Zertifikat Thai als Fremdsprache – Bildungsurlaub

In Zusammenarbeit mit dem Königlich Thailändischen Generalkonsulat Frankfurt am Main bieten wir dieses Lehrerseminar an. Angelehnt an den europäischen Referenzrahmen (GER) lernen Sie in diesem Kurs die Methodik und Didaktik des thailändischen Sprachunterrichts. Besonders hilfreich in diesem Lehrgang ist das erste Lehrerhandbuch in thailändischer Sprache. Dieses sowie diverse Übungsbücher in deutscher Sprache ermöglichen Ihnen eine besondere Lehrmethode (Kombination aus thailändischem Schriftsystem und Konversation) zu entwickeln, und diese im Anschluss in die Praxis umzusetzen. Voraussetzungen und Einzelheiten entnehmen Sie der Homepage der Kursleiterin und Autorin Frau Rawiwan Kaldrack www.thai-sprache.de. Am Kursende erlangen Sie das Zertifikat Thai als Fremdsprache.

Am Kursende erlangen Sie das Zertifikat Thai als Fremdsprache.

Langscheid, Bildungszentrum Sorpesee

6 Termine / 50 Ustd. / 481,00 € / 616,00 € im EZ / 566,00 € im DZ;
Entgelt inklusive Verpflegung.
426-096 / Rawiwan Kaldrack / Yupadee Hiemer
So. 10.09.17, 14:00 – Fr. 15.09.17, 14:30 Uhr

————————————————————————————————————————————————————

Thailändisch – Konversation im Alltag

Den Schwerpunkt dieses Seminars bildet die systematische Einführung in den täglichen, mündlichen Sprachgebrauch. Als Leitfaden wird das Lehrwerk „Konversation für Thailand-Reisende“ verwendet, das von der Kursleiterin erstellt worden ist. Am Anfang wird das grammatikalische System dargestellt und mit einfachen Vokalen und Sätzen geübt.

Als wichtiger Bestandteil der Thai-Sprache werden das Ton- und Schriftsystem dargestellt und nach Bedarf eingearbeitet, so das die Teilnehmer in der Lage sind, sich im „Selbststudium“ weiter zu bilden.

Kleine Gruppe von ca. 6 Personen.

Veranstaltungsort:  Bildungszentrum Sorpesee
                            Berufsbildungsakademie der Volkshochschulen im HSK e. V.                           

 • Sundern-Langscheid/Sorpesee, Brunnenstr. 36
 • neuer Termin für 2017 erfolgt demnächst
 • —-vorläufige unverbindliche Teilnahmedaten
 • maximal 8 Teilnehmer/-innen
 • Preis: 523 €; inkl. Ü/VP, EZ-Zuschlag 40 €
 • Infos unter 02935/8 02 60
 • Kurs-Nr.: xxxxxxx
 • VHS Arnsberg – Sundern – Bildungszentrum Sorpesee